Статут громадської організації "Асоціація стоматологів силових структур"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР» (далі - Асоціація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України – лікарів-стоматологів силових структур, інших лікарів суміжних професій, а також спеціалістів з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов’язана з проблемами стоматології  на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Асоціації українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР».

1.3. Скорочене найменування Асоціації українською мовою – ГО «АССС».

1.4. Повне найменування Асоціації англійською мовою – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «DENTAL ASSOCIATION UNIFORMED».

1.5. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.6. Асоціація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.7. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Асоціації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.8.  Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до статутних цілей в Україні.

1.9. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.10. Асоціація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.11. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ Діяльності Асоціації

2.1. Головною метою (цілями діяльності) Асоціація є – сприяння у відновленні, розвитку та збереженні ділових і дружніх взаємовідносин стоматологів та працівників силових структур України, захист соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів асоціації для надання якісної стоматологічної допомоги контингенту силових структур та іншим громадянам України.

2.2. Основними напрямами діяльності Асоціації є:

2.2.1. сприяння у відновленні, розвитку та збереженні ділових і дружніх взаємин  стоматологів та працівників силових структур України, захист соціальних , економічних, творчих і інших спільних інтересів членів спілки;

2.2.2 сприяння професійній і науковій діяльності, спрямованої на поліпшення рівня військової стоматологічної науки та практики;

2.2.3 пропаганда та впровадження досягнень стоматологічної науки та досвіду роботи стоматологічних установ, сприяння впровадженню пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі стоматології та суміжних спеціальностей;

2.2.4. сприяння внесенню пропозиції з питань охорони здоров‘я до Міністерства охорони здоров’я, Міністерства Оборони та керівних органів інших силових структур, органів державної влади та інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

2.2.5. сприяння в розробці програм з надання стоматологічної допомоги військовослужбовців силових структур та членів їх сімей;

2.2.6. проведенню аналізу та оцінки методів профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань, розробка рекомендації щодо їх практичного використання;

2.2.7. розвиток медичної науки, сприяння удосконаленню організації управління стоматології та основних форм і методів надання стоматологічних послуг;

2.2.8. організація, фінансування, сприяння в проведенні наукових  досліджень проблем стоматології та супутніх напрямках;

2.2.9. сприяння пропаганді досягнень стоматолгоії, впровадженню пріоритетних напрямків наукових досліджень в області стоматології;

2.2.10. проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, місцевих, конференціях, симпозіумах, круглих столів, та інших заходів та діяльності;

2.2.11. представлення інтересів своїх членів в органах державної влади, органам місцевого самоврядування, міжнародних організація;

2.2.12. вивчення сучасних досягнень науки в галузі  стоматології, розширення контактів і обмін досвідом з асоціаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров'я;

2.2.13. сприяння створенню та створення фондів, лікувальних центрів, закладів і пунктів по реабілітації і наданню медичної допомоги учасникам бойових дій;

2.2.14. сприяння наданню стоматологічної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей;

2.2.15. сприяння працевлаштуванню, навчанню, перекваліфікації, забезпечення побуту і дозвілля стоматологів - учасників бойових дій;

2.2.16. сприяння розвитку стоматології в медичних закладах на території проведення АТО.

3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.7. проводити мирні зібрання;

3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціація, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.10. засновувати засоби масової інформації;

3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Асоціація;

3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Асоціація;

3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню;

3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.19. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати своє найменування та символіку;

3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Асоціації є добровільним.

4.2. Членами Асоціація можуть бути лікарі-стоматологи силових структур, лікарі інших суміжних професій, а також спеціалісти з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов’язана з проблемами стоматології, які підтримують мету і завдання Асоціації і визнають її Статут та програмні документи і дотримуються їх вимог, а також виконують рішення її керівних органів, і особисто беруть участь у діяльності організації.

 4.3. Прийом до членів Асоціації здійснюється на підставі заяви до Правління та сплаченого членського внеску, розмір вступних та членських внесків затверджується Правлінням Асоціації.

4.4. Права члена Асоціації:

- обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;

- користуватися захистом і підтримкою Асоціації;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Асоціації;

- звертатися до органів Асоціації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

- звертатися до органів Асоціації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Асоціації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

- мати доступ до фінансових та інших звітів Асоціації;

- добровільно припиняти членство в Асоціації.

 4.5. Члени Асоціації зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Асоціації;

- виконувати рішення керівних органів Асоціації;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Асоціації;

- сприяти здійсненню завдань Асоціації;

- брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;

- не вчиняти дій, що дискредитують Асоціацію.

4.6. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

- виходу із Асоціації за власним бажанням на підставі письмової заяви поданої Голові Асоціації. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у Організації шляхом подання заяви до Правління Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у Організації (крім Президента, Віце-президента). При виході з Асоціації  внесені членські внески, цільові внески і пожертвування поверненню не підлягають.

- Виключення із Асоціації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Асоціації, або якщо член втратив зв’язок із Асоціацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Органами управління Асоціації є: Загальні Збори членів Асоціації, Правління Асоціації, Президент Асоціації.

5.2. Загальні Збори членів Асоціації  (далі – Загальні Збори) є вищим органом Асоціації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.

5.3. У Загальних Зборах  беруть участь її члени. Кожний член Асоціації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Асоціації.

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Президентом Асоціації, а також членами Асоціації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Асоціації, Правлінням чи Президентом Асоціації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна десята частина членів Асоціації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Асоціації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів  належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Асоціації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Асоціації.

5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання Правління Асоціації та відкликання Правління, або окремих членів Правління (крім Віце-президентів).

5.7.7. Обрання та відкликання Президента Асоціації.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як 2/3 членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 членів Загальних зборів Асоціації. Також 3/4 голосів членів Асоціації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації.

5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Асоціації та членів Асоціації.  У випадку проведення Загальних зборів Асоціації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Загальними зборами Асоціації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів Президент Асоціації або один із членів Асоціації за письмовим дорученням Президента Асоціації. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.11. Правління Асоціації є керівним органом Асоціації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Асоціації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.Головою Правління є Президент Асоціації.

5.14. До складу правління входять: Президент Асоціації, Віце-президенти по напрямкам діяльності, інші члени Правління, що обираються Загальними зборами.

5.15. До компетенції Правління відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.

5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних Зборів.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Асоціації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Асоціації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Асоціації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Асоціації.

5.15.6. Вирішення інших питань, крім питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів, визначених Статутом Асоціації та чинним законодавством України.

5.15.7. Установлює розміри вступних та щорічних членських внесків Асоціації, порядок і строки їхньої сплати.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Асоціації, але не рідше, ніж раз на 6 місяців. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються 1/3 членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Асоціації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Асоціації. Правління звітує перед членами Асоціації на Загальних Зборах.

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.19. Засідання Правління є правочинним, якщо на ньому присутні більше двох третин його членів. Головує на засіданні Правління Президент, а за його відсутності – один із членів Правління за письмовим дорученням Президента.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні.

Голосування на засіданнях Правління є відкритим, якщо інше не встановлено законодавством або якщо Правлінням не буде ухвалене рішення про проведення таємного голосування.

Рішення Правління оформляються протоколами, що підписуються Президентом і секретарем засідання Правління.

5.19.1. За запрошенням Правління або Президента на засіданнях Правління можуть бути присутніми вітчизняні й закордонні державні і громадські діячі, експерти й інші запрошені особи із правом дорадчого голосу, представники засобів масової інформації.

5.20. Президент Асоціації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Асоціації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Президент призначається та звільняється Загальними Зборами раз на чотири роки є підзвітним Загальним Зборам  та Правлінню Асоціації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів  та Правління Асоціації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Асоціації.

5.22. Президент:

5.22.1. Діє від імені Асоціації без довіреності та представляє Асоціацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Асоціації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Асоціації.

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Асоціації.

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Асоціації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Асоціації, укладає та підписує від імені Асоціації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Асоціації.

5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.

5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Асоціації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Асоціації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Асоціації, Правління та Загальних Зборів Членів Асоціації.

5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Асоціації на чергових Загальних Зборах один раз в рік.

5.22.10. Скликає засідання Правління.

5.22.11 Головує на Загальних Зборах, засіданнях Правління.

5.22.12. Затверджує кандидатури керівників новостворених відокремлених підрозділів Асоціації, призначає керівників відокремлених підрозділів  Асоціації.

5.22.13. Представляє Асоціацію в усіх державних, громадських, міжнародних, інших органах і організаціях та судових органах.

5.22.14. Призначає з числа членів Асоціації Віце-президентів за напрямками діяльності, визначає їх повноваження та звітується по їх діяльності на Загальних зборах.

5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені членом (членами) Асоціації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента та Віце-президентів Асоціації можуть бути подані до Правління Асоціації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди з рішенням Правління Асоціації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

5.24. Повноваження всіх посадових осіб та органів управління дійсні до моменту їх переобрання у встановленому цим Статутом порядку.

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Асоціації у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

6.2. Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.4. Асоціація:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ

7.1 Асоціація самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може засновувати у встановленому порядку свої відокремлені підрозділи.

7.2 Асоціація створює відокремлені підрозділи за територіальною ознакою на рівні області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Відокремлені підрозділи можуть створюватись і на рівні районів, районів у містах, міст, сіл тощо.

7.3 Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації. Рішення про утворення та про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймає Президент Асоціації.

7.4 Відокремлені підрозділи Асоціації утворюються за рішенням Правління.

7.5 Відокремлені підрозділи Асоціації:

1)         організують виконання рішень керівних органів Асоціації та своїх власних;

2)         виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, проводять їх в життя;

3)         співпрацюють з відповідного рівня об’єднаннями громадян або їх відокремленими підрозділами,  профспілковими Асоціаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

4)         пропонують своїх активістів до керівних органів Асоціації.

7.6 Асоціації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі прирівнюються до обласних організацій Асоціації.

7.7 Керівними органами відокремленого підрозділу є Загальні збори, Президія; контрольним органом – Ревізійна комісія (ревізор); керівною особою – Голова відокремленого підрозділу.

7.8 Керівні органи та Голова відокремленого підрозділу діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.

7.9 Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні збори його членів (надалі - Збори).

7.10 Збори відокремленого підрозділу скликаються Президією не рідше одного разу на два роки.

7.11 Позачергові збори відокремленого підрозділу Асоціації можуть бути скликані на письмову вимогу 1/3 його чисельного складу або з ініціативи Правління Асоціації.

7.12 Збори є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 3/4 членів відокремленого підрозділу Асоціації.

7.13 Збори відокремленого підрозділу:

1)         визначають чисельний склад та обирають Президію відокремленого підрозділу на термін не більший, ніж два роки;

2)         обговорюють звіт Президії, дають оцінку її роботи;

3)         обирають Голову Ревізійної комісії або ревізора на термін не більший, ніж два роки;

4)         заслуховують та затверджують звіт Ревізійної комісії (ревізора);

5)         реалізують право власності на майно та кошти відокремленого підрозділу, затверджують його  бюджет. Делегують Президії окремі функції по управлінню коштами та майном;

6)         приймають рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу.

7.14 Усі рішення приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 3/4 голосів від числа присутніх учасників зборів.

7.15 Процедура голосування визначається Зборами.

7.16 У період між Зборами діяльністю відокремленого підрозділу керує його Президія.

7.17 Президія обирається Зборами на термін не більший, ніж два роки.

7.18 Засідання Президії скликаються Головою відокремленого підрозділу не рідше, ніж один раз на три місяці.

7.19 Позачергове засідання Президії відокремленого підрозділу може бути скликане на вимогу 2/3 членів Президії чи з ініціативи Правління Асоціації.

7.20 Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 3/4 членів Президії.

7.21 Рішення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення Президії, прийняте на її засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували не менше 3/4 присутніх на засіданні членів Президії. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало 3/4 загального складу Президії.

7.22 Президія відокремленого підрозділу:

1)         здійснює керівництво відокремленим підрозділом, несе відповідальність за його діяльність;

2)         може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативно-дорадчих органів;

3)         у межах, визначених Зборами, розпоряджається коштами та майном відокремленого підрозділу;

4)         звітує перед членами відокремленого підрозділу за свою діяльність;

5)         вирішує інші питання діяльності відокремленого підрозділу відповідно до статутних завдань.

7.23 У період між Зборами, засіданнями Президії діяльністю відокремленого підрозділу керує його Голова, який призначається Президентом Асоціації на термін не більший, ніж два роки. Голова відокремленого підрозділу входить за посадою до  складу його Президії.

7.24 Голова відокремленого підрозділу:

1)         без доручення представляє відокремлений підрозділ у зовнішніх стосунках;

2)         робить заяви від імені відокремленого підрозділу;

3)         має право підпису фінансових та інших документів;

4)         скликає засідання Президії відокремленого підрозділу, головує на них;

5)         несе відповідальність і звітує перед Зборами та керівними органами Асоціації за свою діяльність.

7.25 Ревізійна комісія (ревізор) відокремленого підрозділу:

1)         здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, чинного законодавства в діяльності даної відокремленого підрозділу;

2)         зупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім Зборів) та керівних осіб відокремленого підрозділу, що входять до складу даного відокремленого підрозділу, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;

3)         розглядає пропозиції, скарги та заяви членів відокремленого підрозділу і приймає рішення щодо них;

4)         апелює до керівних органів Асоціації.

8. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

8.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Асоціація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Асоціації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

8.3. Майно Асоціації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Асоціації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Асоціації відповідно до Статуту та законодавства.

8.4. В діяльності Асоціації забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) та майно Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8.5. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

8.6. Асоціація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.7. Державний контроль за діяльністю Асоціації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.8. У разі припинення діяльності Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Асоціації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Асоціації.

10.2. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.3. Рішення про саморозпуск Асоціації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Асоціації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.

10.4. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Асоціації. Реорганізація Асоціації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Асоціації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.5. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Асоціації визначається відповідно до чинного законодавства.